Монгол цагдаа
102
Тусгаар дугаар
70191000
Цагдаагийн ерөнхий газар
info@police.gov.mn
complaints@police.gov.mn
1990 он
1990 он

1990 онд болсон улс төр, нийгэм, эдийн засгийн шинэтгэлийн хүрээнд засгийн газрын шийдвэрээр улсын цагдан сэргийлэх ерөнхий газрыг цагдаагийн ерөнхий газар болгон өөрчлөн зохион байгуулсан.