Монгол цагдаа
102
Тусгаар дугаар
70191000
Цагдаагийн ерөнхий газар
info@police.gov.mn
complaints@police.gov.mn
1952 он
1952 он

БНМАУ-ын ДЯЯ-ны сайдын 1952 оны 755 дугаар тушаалаар Улсын хэмжээнд автомашин, мотоциклын улсын дугаар, гэрчилгээг шинэчлэн солих шийдвэр гаргажээ