Эрэн сурвалжилж байна
ганбаатар
Эцэг/эх/: ганбаатар
Нэр: лхагвасүрэн
Нас: 42
Хүйс: эр
Утга: Хэнтий аймгийн Баян-Адрага сумын иргэн Ж.Дэлгэрнасан нь 2021 оны 10 дугаар сарын 10-11нд шилжих шөнө Баян-Адрага сумын төвд бусдад цээжин тус газартаа хутгалуулсны улмаас эрүүл мэндэд нь хөнгөн хохирол учирсан байж болзошгүй гэх.
Биеийн ерөнхий байдал:
Ерөнхий хэлбэр: Шулуун, Биеийн төрх: Тарган, Нэр: Бусад, өндөр: 169,
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын хуулиас
35 дугаар зүйл.Гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авах
35.1.Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхээр бэлтгэж байгаа болон үйлдсэн тухай мэдээллийг гэмт хэрэг, зөрчлийг хянан шалгах эрх бүхий байгууллага иргэдээс төлбөртэй авч болно.
35.2.Гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай мэдээллийг төлбөртэй авах ажиллагаанд Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйл, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 30.5 дугаар зүйлийг баримтална.
35.3.Гэмт хэрэг, зөрчлийн хэрэг бүртгэл, мөрдөн шалгах эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан мэдээллийн нууцыг чанд хадгалж, шаардлагатай бол мэдээлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг авах үүрэгтэй.
Танд энэ хүний талаар өгөх мэдээлэл байгаа бол доор байрлах МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ УТСАНД холбогдож цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллахыг хүсье.
МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ: