Хүний нөөцийн Мэдээ, мэдээлэл
Тушаал

Ажлаас чөлөөлж томилох, сахилгын шийтгэл оногдуулах, албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн 478 тоот тушаал.