Сургалт хууль дүрэм журам
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль
2021-01-21
Ажлын байрны сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /код 239/
Их, дээд болон ахлагчийн сургууль, дамжаа төгсөж, шинээр томилогдсон алба хаагчдад мэргэжлийн ур чадвар, дадал эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн ажлын байрны сургалтыг зохион байгуулах дэг горимыг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2015-11-03
СУРГАЛТЫН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛЖ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ /КОД 118/
Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийг бэлтгэх, давтан, мэргэшүүлж сургах үйл ажиллагаатай холбогдон үүсэх харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.
2015-07-07