Сургалт Ажлын байран дахь сургалт
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Ажлын байрны сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /код 239/
Их, дээд болон ахлагчийн сургууль, дамжаа төгсөж, шинээр томилогдсон алба хаагчдад мэргэжлийн ур чадвар, дадал эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн ажлын байрны сургалтыг зохион байгуулах дэг горимыг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2015-10-15