• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Нийтлэг журам
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Нэг бүрийн тусгай хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн маягт батлах тухай
Нэг бүрийн тусгай хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн маягт
2015-09-09
Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах журам
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн сургалтанд хамрагдсан болон шалгалт өгөх болзол, шаардлага хангасан иргэн /цаашид “шалгуулагч” гэх/-ээс жолоодох эрхийн шалгалт /цаашид “шалгалт” гэх/ авахтай холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.
2015-09-09
Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам
Жолоодох эрхийн шалгалтын төв /цаашид “шалгалтын төв” гэх/-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.
2015-09-09
Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журам
Тээврийн хэрэгслийн жолоочид замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хууль, дүрэм, журам, стандартыг мөрдүүлэх, тэдний сахилга, хариуцлагыг сайжруулах, гаргасан зөрчилд оноо тооцох, зөрчил гаргаагүй тохиолдолд урамшуулах асуудлыг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.
2015-08-25
Жолоодох эрхийн үнэмлэх олгох журам
Энэ журмын зорилго нь Замын хөдөлгөөний тухай Венийн конвенцид нийцүүлэн Монгол Улсын жолоодох эрхийнүнэмлэх /цаашид “Үндэсний жолоочийн үнэмлэх” гэх/, Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх /цаашид “Олон улсын жолоочийн үнэмлэх” гэх/ олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна.
2015-07-25
"Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах журам", "Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатулах журам"
Энэ журмын зорилго нь Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, иргэдтэй харилцах харилцаа, замын хөдөлгөөнийг зохицуулж, хяналт тавих, эргүүлийн чиглэлийн хяналтын бүсийг тогтоох, зөрчлийг илрүүлэх, таслан зогсоох, хянан шийдвэрлэх, зам тээврийн ослын газрыг хамгаалах, тээврийн хэрэгслийг дайчлах, эрэн сурвалжлах, албадан зогсоох явцад үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
2015-07-25
Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, эрх сэргээх журам
Энэ журмын зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, эрх сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2015-07-25
Бэлэн бус хэлбэрээр торгууль ногдуулах журам
Энэ журмын зорилго нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, тогтоомжийн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх, торгуулийг бэлэн бусаар оногдуулах, шийдвэрийг биелүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2015-07-25