• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Нийтлэг журам
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХ ИРГЭНД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ ТООЦОХ ЖУРАМ
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 3791 дугаарт бүртгэгдсэн, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/179 дүгээр тушаалаар баталсан "Цагдаагийн байгууллагад ажиллах иргэнд тавигдах тусгай шаардлага, шалгуур үзүүлэлт тооцох журам"
2017-09-21
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАДНА ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЗОРИЛГООР АШИГЛАЖ БАЙГАА ДҮРС БИЧЛЭГИЙН ТЕХНИК, ХЭРЭГСЛИЙГ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОХ ЖУРАМ
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 3748 дугаарт бүртгэгдсэн, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/120 дугаар тушаалаар баталсан "Барилга байгууламжийн гадна орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ашиглаж байгаа дүрс бичлэгийн техник, хэрэгслийг цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн сүлжээнд холбох журам"
2017-07-07
ТУСГАЙ ХЭРЭГСЛИЙГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ДУУРАЙЛГАН ХИЙХ, ГАДААД УЛСААС ОРУУЛЖ ИРЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 3751 дугаарт бүртгэгдсэн, Тагнуулын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга нарын хамтарсан 2017 оны А/52 А/148 А/123 дугаар тушаалаар баталсан "Тусгай хэрэгслийг үйлдвэрлэх, дуурайлган хийх, гадаад улсаас оруулж ирэх зөвшөөрөл олгох журам"
2017-07-07
“ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНД МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ, ШАЛГАХ, ҮНЭЛЭН ШИНЖЛЭХ, АШИГЛАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ, ХУВААРИЛАХ, ҮР ДҮНГ ТООЦОХ, ЛАВЛАГАА ӨГӨХ ЖУРАМ”
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.5 дахь хэсгийг үндэслэн Хууль зүйн сайдын 2016 оны А/04 дүгээр тушаалаар “Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн санд мэдээлэл цуглуулах, шалгах, үнэлэн шинжлэх, ашиглах, шилжүүлэх, хүлээн авах, хуваарилах, үр дүнг тооцох, лавлагаа өгөх журам”-ыг баталлаа.
2016-02-15
ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО.
Төсвийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.3, Галт зэвсгийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Сангийн сайд, Хууль зүйн сайдын хамтарсан 2016 оны 14/А/10 дугаар тушаалаар "Сургалтын төлбөрийн хэмжээ, зардлын норматив батлах тухай" тушаалыг баталж, Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтын төлбөрийн хэмжээг тогтоолоо.
2016-01-19
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЧИГ ҮҮРГИЙГ ЗОХИЦУУЛЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ЛАВЛАГАА
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, чиг үүргийг зохицуулж буй эрх зүйн актын лавлагааг эндээс үзэж болно.
2016-01-18
ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН САХИЛГЫН ДҮРЭМ
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/129 дүгээр тушаалаар "Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм"-ийг шинэчлэн батлуулав.
2016-01-15
ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЕД МӨРДӨХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.7 дахь хэсгийг үндэслэн “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны журам”-ыг ЦЕГ, МХЕГ-ын дарга нарын хамтарсан 2015 оны А/32/231 дүгээр тушаалаар баталлаа.
2015-12-14
“СПОРТ-СУРГАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАХ БУУДЛАГА ҮЙЛДЭХ БАЙГУУЛАМЖ /ТИР/-Д ТАВИГДАХ ШААРДЛАГA”
Галт зэвсгийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.9 дэх хэсгийг үндэслэн "Спорт-сургалтын зориулалтаар ашиглах буудлага үйлдэх байгууламж /тир/-д тавигдах шаардлага", "Галт зэвсэг, сум худалдах төвийн буудлага үйлдэх байгууламж /тир/-д тавигдах шаардлага"-ыг Эрүүл мэнд, Спортын сайд, Хууль зүйн сайдын хамтарсан 2015 оны 433/А/248 дугаар тушаалаар баталжээ.
2015-11-24
“ИРГЭНИЙ БОЛОН ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ГАЛТ ЗЭВСЭГ, СУМ, ГАЛТ ЗЭВСЭГТЭЙ АДИЛТГАХ ХЭРЭГСЛИЙГ ИМПОРТЛОХ, НИЙТЭД ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРАМ”
Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/245 дугаар тушаалаар “Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг импортлох, нийтэд худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”, “Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл худалдах төвд эрх олгох, салбар нээх болон төвийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах журам”-ыг тус тус баталсан байна.
2015-11-24
ГАЛТ ЗЭВСЭГТЭЙ АДИЛТГАХ ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ, ТҮҮНИЙГ АШИГЛАХ ЖУРАМ
Галт зэвсгийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.5 дахь хэсгийг үндэслэн "Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн жагсаалт", "Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл ашиглах журам"-ыг Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/249 дүгээр тушаалаар баталлаа.
2015-11-18
ИРГЭНИЙ БОЛОН ХАРУУЛ, ХАМГААЛАЛТЫН АНГИЛАЛД ХАМААРАХ ГАЛТ ЗЭВСЭГ, СУМНЫ НЭР, ТӨРЛИЙН ЖАГСААЛТ
Галт зэвсгийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсгийг үндэслэн "Иргэний болон харуул хамгаалалтын ангилалд хамаарах галт зэвсэг, сумны нэр, төрлийн жагсаалт"-ыг Хууль зүйн сайд, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэнд, спортын сайд нарын хамтарсан 2015 оны А/250/А/379/437 дугаар тушаалаар баталлаа.
2015-11-18
ГАЛТ ЗЭВСЭГ, СУМ, ГАЛТ ЗЭВСЭГТЭЙ АДИЛТГАХ ХЭРЭГСЭЛ ИМПОРТЛОХ, ХУДАЛДАХ БОЛОН СПОРТ-СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ГАЛТ ЗЭВСЭГ, СУМ, ГАЛТ ЗЭВСЭГТЭЙ АДИЛТГАХ ХЭРЭГСЛИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРAМ
Галт зэвсгийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Хууль зүйн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2015 оны А/251/304 дүгээр тушаалаар "Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл импортлох, худалдах болон спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, хуулийн этгээд галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх журам"-ыг баталлаа.
2015-11-18
ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ӨМЧЛӨЛД БАЙГАА ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ТООЛЛОГО ЯВУУЛАХ ЖУРАМ
Галт зэвсгийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсгийг үндэслэн “Иргэн, хуулийн этгээдийн өмчлөлд байгаа галт зэвсгийн тооллого явуулах журам”-ыг Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/220 дугаар тушаалаар баталжээ.
2015-11-18
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ
Энэ журам нь цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах, сахилга, ёс зүйн зөрчлийн талаарх өргөдөл, гомдол, мэдээллийг шалгаж тогтоох үнэлэлт, дүгнэлт өгч илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.
2015-11-02
ИРГЭНИЙ БОЛОН ХАРУУЛ, ХАМГААЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТЫН ЗААВАР
“Иргэний болон харуул, хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтын заавар”-ыг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/72 дугаар тушаалаар батлуулж, улсын нэгдсэн бүртгэлийн 3566 дугаарт бүртгүүллээ.
2015-10-30
"БОРЛУУЛАГЧИЙН ГАЛТ ЗЭВСГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЗАГВАР", “БОРЛУУЛАГЧИЙН СУМНЫ БҮРТГЭЛИЙН ЗАГВАР”
“Борлуулагчийн галт зэвсгийн бүртгэлийн загвар”-ыг нэгдүгээр, “Борлуулагчийн сумны бүртгэлийн загвар”-ыг ЦЕГ-ын даргын А/73 дугаар тушаалаар батлуулж, улсын нэгдсэн бүртгэлийн 3567 дугаарт бүртгүүллээ.
2015-10-30
ГАЛТ ЗЭВСГИЙГ МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗАГВАР, ...
.“Галт зэвсгийг Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн загвар”, “Сум Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн загвар”, “Гадаадын иргэн Монгол улсын хилээр галт зэвсэг нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн загвар”, “Тамирчид Монгол улсын хилээр галт зэвсэг нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн загвар”, “Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн загвар”-ыг ЦЕГ-ын даргын 2015 оны А/74 дүгээр тушаалаар батлуулж, улсын нэгдсэн бүртгэлийн 3568 дугаарт бүртгүүллээ.
2015-10-30
“ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР”, “ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРАМ”
“Галт зэвсгийн гэрчилгээний загвар”, “Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгох журам”-ыг ЦЕГ-ын даргын А/75 дугаар тушаалаар батлуулж, улсын нэгдсэн бүртгэлийн 3569 дүгээрт бүртгүүллээ.
2015-10-30
Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нар нэг бүрийн тусгай хэрэсэл хэрэглэх заавар
Байгаль орчны хяналтын улсын ерөнхий байцаагч, улсын ахлах байцаагч, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн орон тооны улсын байцаагч /цаашид байцаагч гэх/ байгаль хамгаалагч нар Байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах, хяналт тавих, үүргээ гүйцэтгэхдээ Монгол Улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 1, 2, 3 дахь хэсэг “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай” хуулийн 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1, 3-т заасан үндэслэл бүхий нөхцөл, тохиолдолд нэг
2015-09-09