Хэлэлцүүлэг/Хууль эрх зүй/
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Тушаалын төсөлд саналаа өгнө үү
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль
2020-12-07
Тушаалын төсөлд санал өгнө үү
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/72 дугаар тушаалаар баталсан “Иргэний болон харуул, хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтын заавар”-т өөрчлөлт оруулах санал боловсруулж байна.
2020-07-24
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хууль
Шинэчилсэн найруулга
2020-06-30
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль
2020-06-19
Тушаалын төсөлд саналаа өгнө үү
“Олон нийтийн цагдаагийн дүрэм, түүнд тавигдах шаардлага, гэрээний загвар”-т нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал боловсруулж байна
2020-05-08
Журмын төсөлд саналаа өгнө үү.
Улсын Их Хурлаас 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, 2020 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
2019-12-06
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
Хувийн хамгаалалтыг биечлэн гүйцэтгэх боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийг нь дээшлүүлэх сургалтын агуулга, төлөвлөгөө болон сургалт явуулах зөвшөөрөл олгох, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журмыН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
2018-03-01
ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
“Төрөөс гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангахад баримтлах бодлого”-ын төсөлд саналаа өгөөрэй.
2018-02-28
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
"Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх сэргээх журам"-ын төслийг шинэчлэн боловсруулж хүргүүлэв. Та бүхэн саналаа өгнө үү.
2018-02-21
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/188 дугаар тушаалаар баталсан "Бэлэн бус хэлбэрээр торгууль оногдуулах журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тушаалын төслийг нийтэлж байна. Та бүгд танилцан саналаа ирүүлнэ үү.
2018-01-12
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
“Эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн хүн, хуулийн этгээдийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, лавлагаа олгох журам”-ын төсөлтэй танилцаад саналаа өгөөрэй.
2018-01-07
МЭДЭЭЛЛИЙН САНД МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ, ШАЛГАХ, ҮНЭЛЭН ШИНЖЛЭХ, АШИГЛАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ, ХУВААРИЛАХ, ҮР ДҮНГ ТООЦОХ, ЛАВЛАГАА ӨГӨХ ЖУРАМ
Энэхүү журам нь цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн сан /цаашид “Мэдээллийн сан” гэх/-д мэдээлэл цуглуулах, шалгах, үнэлэн шинжлэх, ашиглах, шилжүүлэх, хүлээн авах, хуваарилах, үр дүнг тооцох, лавлагаа өгөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2017-12-12
ЗААВАРТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
Цагдаагийн албаны тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбоотойгоор ЦЕГ-ын даргын 2015 оны А/72 дугаар тушаалаар баталсан "Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтын заавар"-т өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тул та бүхэн тушаалын төсөлд саналаа өгнө үү.
2017-11-10
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
Засгийн газрын 2017 оны 144 дүгээр тогтоол батлагдсантай холбоотойгоор ЦЕГ-ын даргын 2017 оны А/179 дүгээр тушаалаар баталсан "Цагдаагийн байгууллагад ажиллах иргэнд тавигдах тусгай шаардлага, шалгуур үзүүлэлт тооцох журам"-д өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тул та бүхэн тушаалын төсөлд саналаа өгнө үү.
2017-11-10
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ЦЕГ, МХЕГ-ын дарга нарын хамтарсан "Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны журам"-д өөрчлөлт оруулах тушаалын төсөлд саналаа өгөөрэй.
2017-05-05
МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖИШИГТ САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.3-т заасны дагуу "МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖИШИГ"-ийн төслийг боловсруулав. Та бүхэн саналаа өгнө үү.
2017-05-03
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Хувийн хамгаалалтын сургалт явуулах зөвшөөрөл oлгох,үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журам, Хувийн хамгаалалтын сургалтын агуулга, төлөвлөгөөний төслийг тус тус боловсруулж, та бүхнээс санал авахаар хүргүүлж байна.
2017-04-19
"СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ БАТЛАХ ТУХАЙ" ТУШААЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
Албаны нохой ашиглах сургалтын нэг иргэнээр тооцсон зардлын норматив”, “Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах, аюулгүй ажиллагааны сургалтын нэг иргэнээр тооцсон зардлын норматив”, “Гэрээт харуул хамгаалалтын сургалтын нэг иргэнээр тооцсон зардлын норматив"-д саналаа өгөөрэй.
2017-04-10
"ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХ ИРГЭНД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ"-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Цагдаагийн албан тушаалд анх томилох иргэнд Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйл, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 66.2, 66.5 дахь хэсэгт заасан шалгуур болон энэхүү журамд заасан тусгайлсан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтүүд тавигдана.
2017-04-05