• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Хэлэлцүүлэг/Хууль эрх зүй/
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
Хувийн хамгаалалтыг биечлэн гүйцэтгэх боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийг нь дээшлүүлэх сургалтын агуулга, төлөвлөгөө болон сургалт явуулах зөвшөөрөл олгох, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журмыН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
2018-03-01
ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
“Төрөөс гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангахад баримтлах бодлого”-ын төсөлд саналаа өгөөрэй.
2018-02-28
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
"Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх сэргээх журам"-ын төслийг шинэчлэн боловсруулж хүргүүлэв. Та бүхэн саналаа өгнө үү.
2018-02-21
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/188 дугаар тушаалаар баталсан "Бэлэн бус хэлбэрээр торгууль оногдуулах журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тушаалын төслийг нийтэлж байна. Та бүгд танилцан саналаа ирүүлнэ үү.
2018-01-12
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
“Эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн хүн, хуулийн этгээдийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, лавлагаа олгох журам”-ын төсөлтэй танилцаад саналаа өгөөрэй.
2018-01-07
МЭДЭЭЛЛИЙН САНД МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ, ШАЛГАХ, ҮНЭЛЭН ШИНЖЛЭХ, АШИГЛАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ, ХУВААРИЛАХ, ҮР ДҮНГ ТООЦОХ, ЛАВЛАГАА ӨГӨХ ЖУРАМ
Энэхүү журам нь цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн сан /цаашид “Мэдээллийн сан” гэх/-д мэдээлэл цуглуулах, шалгах, үнэлэн шинжлэх, ашиглах, шилжүүлэх, хүлээн авах, хуваарилах, үр дүнг тооцох, лавлагаа өгөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2017-12-12
ЗААВАРТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
Цагдаагийн албаны тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбоотойгоор ЦЕГ-ын даргын 2015 оны А/72 дугаар тушаалаар баталсан "Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтын заавар"-т өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тул та бүхэн тушаалын төсөлд саналаа өгнө үү.
2017-11-10
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
Засгийн газрын 2017 оны 144 дүгээр тогтоол батлагдсантай холбоотойгоор ЦЕГ-ын даргын 2017 оны А/179 дүгээр тушаалаар баталсан "Цагдаагийн байгууллагад ажиллах иргэнд тавигдах тусгай шаардлага, шалгуур үзүүлэлт тооцох журам"-д өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тул та бүхэн тушаалын төсөлд саналаа өгнө үү.
2017-11-10
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ЦЕГ, МХЕГ-ын дарга нарын хамтарсан "Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны журам"-д өөрчлөлт оруулах тушаалын төсөлд саналаа өгөөрэй.
2017-05-05
МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖИШИГТ САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.3-т заасны дагуу "МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖИШИГ"-ийн төслийг боловсруулав. Та бүхэн саналаа өгнө үү.
2017-05-03
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Хувийн хамгаалалтын сургалт явуулах зөвшөөрөл oлгох,үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журам, Хувийн хамгаалалтын сургалтын агуулга, төлөвлөгөөний төслийг тус тус боловсруулж, та бүхнээс санал авахаар хүргүүлж байна.
2017-04-19
"СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ БАТЛАХ ТУХАЙ" ТУШААЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
Албаны нохой ашиглах сургалтын нэг иргэнээр тооцсон зардлын норматив”, “Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах, аюулгүй ажиллагааны сургалтын нэг иргэнээр тооцсон зардлын норматив”, “Гэрээт харуул хамгаалалтын сургалтын нэг иргэнээр тооцсон зардлын норматив"-д саналаа өгөөрэй.
2017-04-10
"ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХ ИРГЭНД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ"-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Цагдаагийн албан тушаалд анх томилох иргэнд Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйл, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 66.2, 66.5 дахь хэсэгт заасан шалгуур болон энэхүү журамд заасан тусгайлсан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтүүд тавигдана.
2017-04-05
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
"Барилга байгууламжийн гадна орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ашиглаж байгаа дүрс бичлэгийн техник, хэрэгслийг цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбох журам"-ын төсөлтэй танилцаад саналаа өгөөрэй.
2017-03-25
ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Цагдаагийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн хэрэгжилтийг хангахаар "Олон нийтийн цагдаагийн дүрэм"-ийн төслийг шинэчлэн боловсрууллаа. Та бүхэн танилцаж, саналаа өгөөрэй.
2017-03-22
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Цагдаагийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн хэрэгжилтийг хангахаар "Олон нийтийн цагдаагийн таних тэмдэг, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тусгай хувцас хэрэглэх журам"-ын төслийг шинэчлэн боловсрууллаа. Та бүхэн танилцаж, саналаа өгөөрэй.
2017-03-22
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ
ТУСГАЙ ХЭРЭГСЭЛ ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ЗАСВАРЛАХ, УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ
2017-03-13
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ
ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ ЭРХЛЭХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ БҮРТГЭХ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ЭРХИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД НЬ ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ
2017-03-07
ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
Цагдаагийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн хэрэгжилтийг хангахаар "Иргэний зөвлөлийн дүрэм"-ийн төслийг шинэчлэн боловсрууллаа. Та бүхэн танилцаж, саналаа өгөөрэй.
2017-02-24
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор "Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн аюулгүй байдалд хяналт тавих журам"-ын төслийг боловсруулав. Саналаа ирүүлнэ үү.
2017-01-02