Бүртгэл хяналтын төв
Шүүлт:
-аас
хүртэл
БҮРТГЭЛ
БҮРТГЭЛ ХЯНАЛТЫН ТӨВИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
Хууль зүйн салбарын шинэчлэлийн хүрээнд Цагдаагийн албаны тухай хууль батлагдаж, цагдаагийн байгууллагаас үзүүлж буй зөвшөөрөл, бүртгэлийн үйл ажиллагааг нэг цэгээс иргэн, хуулийн этгээдэд түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй үзүүлэх, нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар 2014 онд Лицензийн төвийг байгуулсан бөгөөд мөн даргы 2017 оны А/96 дугаар тушаалаар Бүртгэл хяналтын төв болгон өөрчилж 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/227
2018-02-19
МЭРГЭЖИЛ
МЭРГЭЖИЛ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР
Жолоочийн бүртгэлийн нэгдсэн сан нь өөр дээрээ иргэний бүртгэлийн сан, цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах /ASAP/ сан, цахим архивын санг нэгтгэсэн 1 сая 200 мянган иргэний мэдээллийг хадгалан өдөр тутам баяжилт хийгдэн ажиллаж байгаа бөгөөд 2017 онд улсын хэмжээнд авто жолооны сургууль, курсуудын төгсөлтийн материал хүлээн авч шинээр В ангиллын тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалтад тэнцсэн 57798, ВС ангиллын тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалтад тэнцсэн 2183, А ангиллын тээврийн
2018-02-19
Монгол
Монгол Улсын хилээр галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл нэвтрүүлэх зөвшөөрөл олгох чиглэлээр
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/74 дүгээр тушаалаар “Галт зэвсгийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн загвар”, “Сум Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн загвар”, “Гадаадын иргэн Монгол Улсын хилээр галт зэвсэг нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн загвар”, “Тамирчид Монгол Улсын хилээр галт зэвсэг нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн загвар”,
2018-02-19
Тэсэрч
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн бүртгэлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх чиглэлээр
“Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх APPS программ хангамжид 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар Улсын хэмжээнд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, худалдаалах, үйлдвэрлэх, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 78 аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл цахим санд бүртгэсэн байна.
2018-02-19
Тусгай
Тусгай дуут болон гэрэл дохио хэрэглэх зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих чиглэлээр
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/62 дугаар тушаал “Тусгай дуут болон гэрэл дохиотавьж хэрэглэх журам”-ын дагуу хугацаа дууссан болон шинээр зөвшөөрөл хүссэн 978 байгууллага, албан тушаалтны хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг хүлээн авч, хянан 692 байгууллага, албан тушаалтны 1569 тээврийн хэрэгсэлд 3 сараас 1 жил хүртэлх хугацаагаар зөвшөөрөл (Улаан 521, Хөх 86, Хөх-Улаан 97, Ногоон 204, Шар 661) олгож, дээрх журмаар эрх олгоогүй 286 байгууллага, албан тушаа
2018-02-19