• ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
    • Маш сайн ( 48 хүн санал өгсөн байна)
    • Боломжийн сайн ( 19 хүн санал өгсөн байна)
    • Дунд зэрэг ( 16 хүн санал өгсөн байна)
    • Тааруухан ( 139 хүн санал өгсөн байна)
  • Нийт 222 хүн санал өгсөн байна.