• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах ажлыг сурталчлах зурагт хуудас, танилцуулга хэвлүүллээ Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс сургалт зохион байгуулж байна Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа Байгалийн гамшиг, ослын үед үүрэг гүйцэтгэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа “Үргэлж тантай хамтдаа” өдөрлөг зохион байгууллаа Цагдаагийн албаны сэтгэл зүйчдийг гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаанд мэргэшүүлэх сургалт зохион байгууллаа Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2017 оны эхний 11 дүгээр сарын байдлаар Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтэс 2017 оны ажлаа дүгнэж, тайлангийн хурлаа зохион байгууллаа Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс иргэдэд 24 цагаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгч байна Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсийн цасны баяр боллоо Гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна “Хамгаалалтад авсан иргэдэд хууль зүйн болон сэтгэл зүйн туслалцаа үзүүлэх өрөө байгуулах” төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар иргэдээс санал авах зар Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлан таниулах төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчилж байна Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлтийн гишүүдтэй уулзлаа Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2017 оны эхний 11 дүгээр сарын байдлаар

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.8-д заасан гэрч, хохирогчийг хамгаалах чиг үүрэг, Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2017 оны эхний 11 дүгээр сарын байдлаар Цагдаагийн албанаас 34 гэрч, хохирогч /иргэний/ аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.

ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АШИГЛАГДАХ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ЖАГСААЛТ

ХУУЛЬ, ЖУРАМ

ХОЛБООС

1

Цагдаагийн албаны тухай хууль;

http://legalinfo.mn/law/details/12469?lawid=12469

2

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль;

http://legalinfo.mn/law/details/9287?lawid=9287

3

Эрүүгийн хууль;

http://legalinfo.mn/law/details/11634?lawid=11634

4

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль;

http://legalinfo.mn/law/details/12694?lawid=12694

5

Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль;

http://legalinfo.mn/law/details/229?lawid=229

6

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

http://legalinfo.mn/law/details/12393?lawid=12393

7

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль;

http://legalinfo.mn/law/details/12408?lawid=12408

8

Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хууль;

http://legalinfo.mn/law/details/228?lawid=228

9

Хувь хүний нууцын тухай хууль;

http://legalinfo.mn/law/details/537?lawid=537

10

Дотоодын цэргийн тухай хууль;

http://legalinfo.mn/law/details/12474?lawid=12474

11

Иргэний хууль;

http://legalinfo.mn/law/details/299?lawid=299

12

Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хууль;

http://legalinfo.mn/law/details/499?lawid=499

13

Хувийн хамгаалалтын тухай хууль;

http://legalinfo.mn/law/details/535?lawid=535

14

Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/112 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гэрч, хохирогчийн мэдээллийг нууцлалыг хангах аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх журам”;

http://legalinfo.mn/law/details/10464?lawid=10464

15

Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/113 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гэрч, хохирогчийг тусгай техник хэрэгслийн жагсаалт, хэрэгслээр хангах, хэрэглэх журам”;

 

http://legalinfo.mn/law/details/10465?lawid=10465

16

Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/114 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гэрч, хохирогчийг аюулгүй газарт түр байрлуулах аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх журам”;

http://legalinfo.mn/law/details/10466?lawid=10466

17

Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/204 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Биечилсэн хамгаалалтын журам”;

http://legalinfo.mn/law/details/10750?lawid=10750

18

Эрүүл мэндийн сайд, Хууль зүйн сайдын 2014 оны 356/А/182 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гэрч, хохирогчид эрүүл мэндийн туслалцаа үзүүлэх журам”;

http://legalinfo.mn/law/details/10733?lawid=10733

19

Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А/135 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хохирогчийг ажлын байраар хангах, мэргэжлийн сургалтад хамруулах үйлчилгээ үзүүлэх журам”

http://legalinfo.mn/law/details/11340?lawid=11340

20

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/29 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх журам”

 

21

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/37 дугаар тушаалаар батлагдсан “Аюулын зэргийн үнэлгээ хийх журам”, Хохирогчийн аюулын зэргийн үнэлгээний маягт, үнэлэх аргачлал”, “Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн аюулын зэргийн үнэлгээний маягт, үнэлэх аргачлал”,

 

22

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/74 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх журам”, “Сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээний үнэлгээний маягт”;

 

23

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/56/А/35 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хохирогчийг хүчирхийлэл үйлдэгчтэй уулзуулах уулзалтыг зохион байгуулах журам”, “Хохирогчийг хүчирхийлэл үйлдэгчтэй уулзуулах уулзалтын бүртгэлийн маягт”

 

24

Улсын ерөнхий прокурор, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/22/А31 дугаар тушаалаар батлагдсан  “Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангах журам”

 

25

Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/88 дугаар тушаалаар батлагдсан маягтууд;

 

26

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах /код 511/.