• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Цагдаагийн байгууллагын дотоод аудитын бодлого, үйл ажиллагаа МОНГОЛ УЛСЫН ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА БӨГӨӨД ХЯНАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА ДЭД КОМИССАР Ц.НЯМ-ОЧИРЫН ТАНИЛЦУУЛГА ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД БӨГӨӨД ДОТООД ХЯНАЛТ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ТУСЛАХ КОМИССАР Ч.БОЛДБААТАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН ДОТООД ХЯНАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА ХОВД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛЖЭЭ ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВЭР ДЭХЬ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАВ. СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАВ. ЭРҮҮГИЙН МӨРДӨГЧ НАРЫН АЖЛЫН АЧААЛЛЫГ СУДАЛЖ БАЙНА ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСЭЭС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

ДОТООД ХЯНАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР, УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН НЭГЖ, ДҮҮРГҮҮД ДЭХ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛСАН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг 2016 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 30-ны өдрийн хооронд Замын цагдаагийн газар, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын замын цагдаагийн нэгж, дүүргүүд дэх замын цагдаагийн тасгийн 2015 он, 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт шалгалт явуулж, үнэлэлт, дүгнэлт өглөө.

            Шалгалтын хүрээнд бие бүрэлдэхүүний 89.9 хувь буюу 458 алба хаагчаас Замын цагдаагийн газар /нэгж/-ынүйл ажиллагаа, тэр дундаа бүтцийн өөрчлөлт, шинэчлэлтэй холбоотой санал асуулгыг нэгтгэн авахад 88.8 хувь нь бүтэц, зохион байгуулалт оновчгүй, үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй, 92.3 хувь нь бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлтөд сэтгэл ханамжгүй байгаа, ажил үүргийн давхардал их, хүн хүчний хүрэлцээ муу байна гэж тус тус тодорхойлжээ.

            Түүнчлэн ажлын ачаалал их, илүү цагаар ажиллуулсан бол  цалин урамшуулалыг хангалттай сайн өгч байх, хөдөлмөрийн хуулийн дагуу амралт, ажлын цагийг зохицуулж байх зэргээр  алба хаагчийг ажилдаа чин сэтгэлээсээ  эерэг хандлагтай болгох санал сэтгэгдлийг асуулгад оролцсон  458 алба хаагч сонгон хариулсан байна.

             Мөн бие бүрэлдэхүүний 89 хувь буюу 455 алба хаагчаас мэдлэг боловсролын түвшинг тогтоох зорилгоор хууль, эрх зүйн тестээр шалгалт авахад 25.2 хувь нь “Хангалттай” үнэлгээ авч, албаны бэлэн байдал, мэргэжлийн ур чадварын түвшинг тогтоох зорилгоор тодорхой өгөгдөл өгч шалгахад 81.2 оноо буюу “сайн” дүгнэгдсэн.

            Төлөвлөгөөт шалгалтын хугацаанд Замын цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд оршиж байгаа ололттой, дутагдалтай талуудыг тодорхойлж, нийт 76.6 буюу Хангалттай үнэлгээтэй дүгнээд Замын цагдаагийн алба /цагдаагийн хурандаа Б.Даваазул/ -нд шалгалтын явцад анхааруулсан, дутагдал заагдсан ажил, арга хэмжээг засаж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 15 төрлийн 3 сарын хугацаатай үүргийг хүргүүлсэн байна.

 

 

ДОТООД ХЯНАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР