• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
2015 оны 1 дүгээр улиралд Цагдаагийн байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл гомдлын мэдээ 2015 оны 4 дүгээр сард Цагдаагийн байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл гомдлын мэдээ 2015 оны 5 дугаар сард Цагдаагийн байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл гомдлын мэдээ 2015 оны 06 дугаар сард Иргэд, байгууллагаас цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын мэдээ 2015 оны 08 дугаар сард Иргэд, байгууллагаас цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын мэдээ Иргэд, байгууллагаас цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар 2015 онд Иргэд, байгууллагаас цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ 2016 ОНЫ ЭХНИЙ 6 САРД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ 2016 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ 2016 ОНД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ 2017 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ 2017 ОНД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ 2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

2015 оны 06 дугаар сард Иргэд, байгууллагаас цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын мэдээ

Төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн албан тушаалтанд  2015 оны эхний 6 сард иргэд, байгууллагаас 4889 санал, өргөдөл, гомдол ирүүлснийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 116 нэгж буюу 2.4 хувиар өссөн байна. Дэлгэрэнгүй