/ Олон нийтийн цагдаа / Ерөнхий мэдээлэл / ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН АЖИЛТНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН АЖИЛТНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 568 шинэчлэгдсэн /382 хуучин батлагдсан байсан/, 383, 384 дүгээр “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны дүрэм”,“Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны таних тэмдэг, хөдөлмөр аюулгүй байдлын хувцас өмсөж хэрэглэх журам”, “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ, ажил дүгнэх үзүүлэлт, үнэмлэхний загвар батлах тухай”  тушаалаар тус тус батлан, улсын нэгдсэн бүртгэлд оруулж, тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 424 дүгээр тушаалаар дээрх дүрмийн хэрэгжилтийг хангах, олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг сонгон шалгаруулах, сургаж дадлагажуулах ажиллагааг удирдах, зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлуулах, тэдэнтэй байгуулах хөдөлмөрийн гэрээний төслийг боловсруулах, урамшлын хэмжээг тогтоох, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, хяналт тавих” код, журмыг боловсруулж батлуулах, олон нийтийн цагдаагийн ажилтны анкет, хувийн хэрэг хөтлөх тухай зааварчлага, үнэмлэхний загвар, ажил дүгнэх үзүүлэлт, эрүүл мэндийн хуудасны үлгэрчилсэн загваруудыг гаргах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулсан.

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтнаар ажиллах хүсэлт гаргасан нийслэлийн хэмжээнд 190, 21 аймгийн 442 иргэнийг олон нийтийн цагдаагийн ажилтнар бэлтгэх  21 хоногийн сургалтанд хамруулан, шалгалтыг авч “Сертификат” олгосон. Сургалтыг нийт 120 цагийн үүнээс 40 цагийн танхимын, 80 цагийн үйлдвэрлэлийн дадлагад хамруулсан.

НИТХ-аас  нийслэлийн хэмжээнд ажиллах олон нийтийн цагдаагийн ажилтны урамшил, хөдөлмөр аюулгүй байдлын хувцас, сургалтын үардлыг шийдвэрлэж өгсөн. Сургалтанд хамрагдан төгссөн 171 олон нийтийн цагдаагийн  ажилтныг хөдөлмөр хамгааллын хувцсаар хангаж, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажил үүргийг нь гүйцэтгүүлэн ажиллаж байна.

Энэ онд Баян-Өлгий /3/, Баянхонгор /28/, Говь-Алтай /21/, Дорноговь /22/, Сэлэнгэ /16/, Ховд /11/, Хөвсгөл /2/ аймгууд  нийт 103 олон нийтийн цагдаагийн ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллуулж байгаа ба бусад аймгийын Засаг дарга, ИТХ-аас урамшил, хөдөлмөр аюулгүй байдлын хувцасны зардлыг  шийдвэрлэж өгөөгүй, төсөв хөрөнгө байхгүй байна гэдэг шалтгаанаар хүлээгдэж байгаа юм

 

 

 

 

НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ

ГАЗАР

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна