/ / СУРГАЛТ-ХӨГЖИЛ-МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАРТАЙ АЛБА ХААГЧ

СУРГАЛТ-ХӨГЖИЛ-МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАРТАЙ АЛБА ХААГЧ

Цагдаагийн ерөнхий газраас Хууль сахиулахын их сургуультай хамтран "Албаны сургалтын менежмент" сэдэвт сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүллээ. Сургалтыг “Албан хаагчдын сурах хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох нь”, “Сургалтын арга зүйн шинэчлэл, бүтээлчээр сургах-суралцах аргууд”, “Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, төлөвлөх арга зүй”, “Сургалтыг зохион байгуулах, үр дүнг тооцох аргачлал” гэсэн үндсэн дөрвөн бүлэг сэдвээр 1 багц цагын багтаамжтай явууллаа.

 

Статистик мэдээ
  • 2017 он 8 дугаар сар
    Гомдол мэдээлэл: 14177
    Гэмт хэрэг 3357
    Захиргааны зөрчил 51970
    Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
  • 2017 оны 9 дүгээр сар
    Гомдол мэдээлэл: 12627
    Гэмт хэрэг: 3571
    Зөрчил: 88203
    Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
  • 2017 оны 7 дугаар сар
    Гомдол мэдээлэл: 13305
    Гэмт хэрэг: 2856
    Захиргааны зөрчил: 52731
    Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
  • 2017 оны 6 дугаар сар
    Гомдол мэдээлэл: 23944
    Гэмт хэрэг: 1919
    Захиргааны зөрчил: 121688
    Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
  • 2017 оны 5 дугаар сар
    Гомдол мэдээлэл: 31733
    Гэмт хэрэг: 2267
    Захиргааны зөрчил: 134064
    Согтуугаар саатуулагдсан: 7780
Эрэн сурвалжилж байна