/ Хүний нөөц / Сургалт / Мэдээ, мэдээлэл / ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ


ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭГэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 566 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд "Гэрээт харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө"-ний дагуу Сургалт, дадлагын төвд 40 иргэний сургалтыг эхлүүлэн зохион байгуулж байна.
Дээрх сургалтын хөтөлбөрт гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагаас үйлчлүүлэгчтэй байгуулдаг гэрээ, зарим байгууллагын дотоод ажлын зохион байгуулалттай холбогдох эрх зүйн актуудаар хамгаалалтын алба хаагчдад олгосон эрх, хүлээлгэсэн үүрэг, ажлын онцлог зэргийг судалж, сургалтын хөтөлбөрт хамгаалалтын ажилтаны ажлын байрны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх мэргэжлийн анхан шатны мэдлэг, ур чадварыг эзэмшүүлэх, хандлагыг төлөвшүүлэх зэрэг сэдвүүдийг тусган явуулж байна.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна