• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
УИХ, ЗГ-ын тогтоол
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам
Төрийн захиргааны болон хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн тусгай алба (цаашид "Төрийн жинхэнэ алба" гэх)-ны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэ журмыг баримтлана.
2015-07-25
Tөрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам
Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг Төрийн албаны зөвлөл, түүний салбар зөвлөлөөр хянан шийдвэрлэхэд энэхүү журмыг баримтлана.
2015-07-25
Засгийн газрын 2014 оны 100 дугаар тогтоол
Цагдаагийн байгууллагын хамгаалалтад авах онц чухал объектын жагсаалт
2015-07-25
Засгийн газрын 2013 оны 388 дугаар тогтоол, "Бэлэн бус торгуулийн систем нэвтрүүлэх түр журам"
Энэ журмын зорилго нь зөрчлийг хянан шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнаас торгох шийтгэлийг ногдуулахад бэлэн бус системийг нэвтрүүлэх, ногдуулсан шийдвэрийг биелүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2015-07-25