• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Төсөв, гүйцэтгэл
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖИЙН МӨРӨӨР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН.
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖИЙН МӨРӨӨР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН.
2017-11-30
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН БОЛОН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТААР ӨГӨГДСӨН ЗӨВЛӨМЖ, ТӨЛБӨРИЙН АКТ, АЛБАН ШААРДЛАГЫН БИЕЛЭЛТ.
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН БОЛОН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТААР ӨГӨГДСӨН ЗӨВЛӨМЖ, ТӨЛБӨРИЙН АКТ, АЛБАН ШААРДЛАГЫН БИЕЛЭЛТ.
2017-11-30
ЦЕГ-ЫН СААА-НЫ 2017 ОНЫ 09-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
СААА-НЫ 2017 ОНЫ 09-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
2017-10-07
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 9-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 9-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2017-10-04
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 8-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 8-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2017-09-03
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 7-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН ГЭРЭЭТ ХАМГААЛАЛТЫН 2017 ОНЫ 7-Р САРЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2017-08-02