• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Төсөв, гүйцэтгэл
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2018 оны 08 дугаар сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 103,4 тэрбум төгрөгийн урсгал санхүүжилт, 6,8 тэрбум
2018-09-12
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2018 оны 07 дугаар сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 92,1 тэрбум төгрөгийн урсгал санхүүжилт, 5,7 тэрбум
2018-09-12
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2018 оны 06 дугаар сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 80,5 тэрбум төгрөгийн урсгал санхүүжилт, 207,1 тэрбум
2018-09-12
ЦЕГ-ЫН
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2018 ОНЫ 05 САРЫН НЭГТГЭСЭН МЭДЭЭ
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2018 ОНЫ 05 САРЫН НЭГТГЭСЭН МЭДЭЭ
2018-06-05
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын 2018 оны төсөв
Төсөв /2018 оны 05 дугаар сард шинэчлэгдсэн/
2018-05-15
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТ
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрөөрх санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг материаллаг зүйлсийн хувьд Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж, Сангийн сайдын баталсан бодлого, журам, зааврын дагуу үнэн, бодитой, шударга илэрхийлсэн тул зөрчилгүй санал дүгнэлт авсан.
2018-03-30
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ ТӨСӨВ
Төсөв /2018 оны 03 дугаар сард шинэчлэгдсэн/
2018-03-01
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖИЙН МӨРӨӨР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН.
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖИЙН МӨРӨӨР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН.
2017-11-30
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН БОЛОН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТААР ӨГӨГДСӨН ЗӨВЛӨМЖ, ТӨЛБӨРИЙН АКТ, АЛБАН ШААРДЛАГЫН БИЕЛЭЛТ.
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН БОЛОН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТААР ӨГӨГДСӨН ЗӨВЛӨМЖ, ТӨЛБӨРИЙН АКТ, АЛБАН ШААРДЛАГЫН БИЕЛЭЛТ.
2017-11-30