• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Төсөв, гүйцэтгэл
Шүүлт:
-аас
хүртэл
2019 оны төсөв
2019 оны төсөв. Ахмад настны тухай хуулийн 12.1, 14.6-д заасны дагуу зарцуулах зардлыг нэг удаагийн тэтгэмжийн зардалд тусган Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоолын дагуу нэмэгдэх цалинг тооцон цалингийн зардалд тусгав.
2019-01-24
2019 оны төсөв
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын 209 оны төсөв.
2019-01-07
2018 оны төсөв /жилийн эцэс/
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагуудын 2018 оны төсөв
2018-12-26
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2018 оны 11 дүгээр сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 140,987,9 сая төгрөгийн урсгал санхүүжилт, 15,902,3 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт авч, үндсэн үйл ажиллагааны болох гэрээт, эрүүлжүүлэх, баривчлах, журмын хашаа, хэвлэхийн орлогоор 8,408,7 сая төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалаас олгох санхүүжилтээр 85,3 сая төгрөгийн орлого оруулсан байна. Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 11 дүгээр сард “Урсгал зардал”-д нийт 150,995,0 сая төгрөг зарцуулахаас гүйцэтгэлээр 141,900,2 сая төгрөг зарцуулж 9,094,8 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 94 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын нэгдсэн мэдээгээр 14,3 сая төгрөгийн авлага, 20,138,7 5 сая төгрөгийн өглөгийн үлдэгдэлтэй байна.
2018-12-06
11
11 дүгээр сарын төсвийн хуваарь
Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалын дагуу төсвийн сар улирлын хуваарьт өөрчлөлт оруулсан төсвийн хуваарь
2018-11-07
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2018 оны 10 дугаар сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 128,776,3 сая төгрөгийн урсгал санхүүжилт, 8,169,7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт авч, үндсэн үйл ажиллагааны болох гэрээт, эрүүлжүүлэх, баривчлах, журмын хашаа, хэвлэхийн орлогоор 7,647,3 сая төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалаас олгох санхүүжилтээр 85,3 сая төгрөгийн орлого оруулсан байна. Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 10 дугаар сард “Урсгал зардал”-д нийт 138,032,1 сая төгрөг зарцуулахаас гүйцэтгэлээр 128,908,3 сая төгрөг зарцуулж 9,123,8 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 93 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын нэгдсэн мэдээгээр 17,3 сая төгрөгийн авлага, 18,447,5 сая төгрөгийн өглөгийн үлдэгдэлтэй байна.
2018-11-06
2018
2018 оны 10 дугаар сарын төсөв
Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тогтоолын дагуу өөрчлөгдсөн төсвийн хуваарь
2018-10-08
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 9 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2018 оны 09 дүгээр сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 115,872,3 сая төгрөгийн урсгал санхүүжилт, 7,727,9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт авч, үндсэн үйл ажиллагааны болох гэрээт, эрүүлжүүлэх, баривчлах, журмын хашаа, хэвлэхийн орлогоор 6,756,5 сая төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалаас олгох санхүүжилтээр 78,3 сая төгрөгийн орлого оруулсан байна. Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 9 дүгээр сард “Урсгал зардал”-д нийт 123,476,5 сая төгрөг зарцуулахаас гүйцэтгэлээр 115,125,1 сая төгрөг зарцуулж 8,351,4 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 93 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 9 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын нэгдсэн мэдээгээр 19,6 сая төгрөгийн авлага, 14,005,1 сая төгрөгийн өглөгийн үлдэгдэлтэй байна.
2018-10-05
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2018 оны 08 дугаар сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 103,4 тэрбум төгрөгийн урсгал санхүүжилт, 6,8 тэрбум
2018-09-12
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2018 оны 07 дугаар сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 92,1 тэрбум төгрөгийн урсгал санхүүжилт, 5,7 тэрбум
2018-09-12
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2018 оны 06 дугаар сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 80,5 тэрбум төгрөгийн урсгал санхүүжилт, 207,1 тэрбум
2018-09-12
ЦЕГ-ЫН
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2018 ОНЫ 05 САРЫН НЭГТГЭСЭН МЭДЭЭ
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2018 ОНЫ 05 САРЫН НЭГТГЭСЭН МЭДЭЭ
2018-06-05
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын 2018 оны төсөв
Төсөв /2018 оны 05 дугаар сард шинэчлэгдсэн/
2018-05-15
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТ
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрөөрх санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг материаллаг зүйлсийн хувьд Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж, Сангийн сайдын баталсан бодлого, журам, зааврын дагуу үнэн, бодитой, шударга илэрхийлсэн тул зөрчилгүй санал дүгнэлт авсан.
2018-03-30
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ ТӨСӨВ
Төсөв /2018 оны 03 дугаар сард шинэчлэгдсэн/
2018-03-01