• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Төсөв, гүйцэтгэл
Шүүлт:
-аас
хүртэл
2019 оны 12 дугаар сард шинэчлэгдсэн төсөв
Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалын дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны төсвийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт, хөдөлгөөн оруулан байршуулав.
2019-12-05
2019 оны 11 дүгээр сард шинэчлэгдсэн төсөв
Цагдаагийн байгууллагын 2019 оны 11 дүгээр сарын шинэчлэгдсэн төсөв
2019-11-05
Дуудлага худалдааны зар
Цагдаа дотоодын цэргийн анги байгууллагын автомашин (чиргүүл)-ийг нээлттэй дуудлага худалдаа явуулах зар
2019-11-04
2019 оны 10 дугаар сард шинэчлэгдсэн төсөв
Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тогтоолын дагуу төсөвт өөрчлөлт оруулав.
2019-10-08
2019 оны 09 дүгээр сард шинэчлэгдсэн төсөв
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2020 оны батлагдсан төсвийн хуваарьт Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалын дагуу өөрчлөлт оруулан байршуулав.
2019-09-04
2019 оны 06 дугаар сарын төсөв
2019 оны 06 дугаар сарын шинэчлэгдсэн төсөв
2019-06-26
Цагдаа,
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын 2019 оны төсөв
Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалын дагуу 5 дугаар сард төсөвт өөрчлөлт хөдөлгөөн оруулсан төсөв
2019-05-06
ЦЕГ-ын 2019 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2019 оны 03 дугаар сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 63.303.2 сая төгрөгийн урсгал санхүүжилт, 6,242,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт авч, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоор 2.616.5 сая төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалаас олгох санхүүжилтээр 27.4 сая төгрөгийн орлого оруулсан байна. Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 03 дугаар сард “Урсгал зардал”-д нийт 67.060.3 сая төгрөг зарцуулахаас гүйцэтгэлээр 60.635.6 сая төгрөг зарцуулж 6.338.1 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 90 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна.
2019-04-05
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын 2019 оны төсөв
Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалаар 2019 оны 04 дүгээр сард өөрчлөлт, хөдөлгөөн оруулсан төсөв.
2019-04-05
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудитын дүгнэлт тайлан
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх нэгтгэсэн санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг Төсвийн тухайх хууль, нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж Сангийн сайдын баталсан бодлого, аргачлал, журмын дагуу материаллаг алдаагүй, үнэн бодитой, шударга илэрхийлсэн тул зөрчилгүй санал дүгнэлт авсан
2019-04-01
ЦЕГ-ын 2019 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2019 оны 02 дугаар сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 47,823,0 сая төгрөгийн урсгал санхүүжилт, 6,242,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт авч, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоор 1,683,3 сая төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалаас олгох санхүүжилтээр 18,6 сая төгрөгийн орлого оруулсан байна. Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 02 дугаар сард “Урсгал зардал”-д нийт 49,248,3 сая төгрөг зарцуулахаас гүйцэтгэлээр 46,585,0 сая төгрөг зарцуулж 2,565,9 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 95 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна.
2019-03-06
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын 2019 оны төсөв
Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалын дагуу батлагдсан төсөвт өөрчлөлт оруулан байршуулав.
2019-03-05
ЦЕГ-ын 2019 оны 1 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2019 оны 01 дугаар сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 21,103,7 сая төгрөгийн урсгал санхүүжилт, 6,242,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт авч, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоор 750,4 сая төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалаас олгох санхүүжилтээр 5,4 сая төгрөгийн орлого оруулсан байна. Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 01 дугаар сард “Урсгал зардал”-д нийт 22,740,7 сая төгрөг зарцуулахаас гүйцэтгэлээр 20,605,9 сая төгрөг зарцуулж 2,086,0 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 91 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна.
2019-02-03
2019 оны төсөв
2019 оны төсөв. Ахмад настны тухай хуулийн 12.1, 14.6-д заасны дагуу зарцуулах зардлыг нэг удаагийн тэтгэмжийн зардалд тусган Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоолын дагуу нэмэгдэх цалинг тооцон цалингийн зардалд тусгав.
2019-01-24
2019 оны төсөв
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын 209 оны төсөв.
2019-01-07
2018 оны төсөв /жилийн эцэс/
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагуудын 2018 оны төсөв
2018-12-26
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ
Цагдаагийн ерөнхий газар нь 2018 оны 11 дүгээр сарын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 140,987,9 сая төгрөгийн урсгал санхүүжилт, 15,902,3 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт авч, үндсэн үйл ажиллагааны болох гэрээт, эрүүлжүүлэх, баривчлах, журмын хашаа, хэвлэхийн орлогоор 8,408,7 сая төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалаас олгох санхүүжилтээр 85,3 сая төгрөгийн орлого оруулсан байна. Төсвийн зарлагын санхүүжилтийн хуваарийн дагуу 11 дүгээр сард “Урсгал зардал”-д нийт 150,995,0 сая төгрөг зарцуулахаас гүйцэтгэлээр 141,900,2 сая төгрөг зарцуулж 9,094,8 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 94 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын 2018 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын нэгдсэн мэдээгээр 14,3 сая төгрөгийн авлага, 20,138,7 5 сая төгрөгийн өглөгийн үлдэгдэлтэй байна.
2018-12-06
11
11 дүгээр сарын төсвийн хуваарь
Сангийн сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалын дагуу төсвийн сар улирлын хуваарьт өөрчлөлт оруулсан төсвийн хуваарь
2018-11-07