• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Хэлэлцүүлэг/Хууль эрх зүй/
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
Цагдаагийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн хэрэгжилтийг хангахаар "Иргэний зөвлөлийн дүрэм"-ийн төслийг шинэчлэн боловсрууллаа. Та бүхэн танилцаж, саналаа өгөөрэй.
2017-02-24
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор "Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн аюулгүй байдалд хяналт тавих журам"-ын төслийг боловсруулав. Саналаа ирүүлнэ үү.
2017-01-02
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор "Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаархи статистик мэдээлэл, тоо бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх журам"-ын төслийг боловсрууллаа. Саналаа ирүүлнэ үү.
2017-01-01
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор "Хууль сахиулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх болон холбогдох бусад байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцох журам"-ын төслийг боловсрууллаа. Уншиж танилцаад, саналаа өгөөрэй.
2017-01-01
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор "Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид аюулгүй байдлын хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх журам"-ын төслийг боловсруулав. Уншиж танилцаад, саналаа өгөөрэй.
2017-01-01
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор "Хохирогчийг хүчирхийлэл үйлдэгчтэй уулзуулах уулзалтыг зохион байгуулах журам"-ын төслийг боловсрууллаа. Уншиж танилцаад, журмын төсөлд саналаа өгөөрэй.
2017-01-01
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор "Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, санхүүжүүлэх журам"-ын төслийг боловсрууллаа. Уншиж танилцаад, журмын төсөлд саналаа өгөөрэй.
2017-01-01
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор "Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг түр хамгаалах журам"-ын төслийг боловсрууллаа.Уншиж танилцаад, журмын төсөлд саналаа өгөөрэй.
2017-01-01
ЗААВРЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
"Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх заавар"-ын төслийг шинэчлэн боловсрууллаа. Иргэд та бүхэн энэ сайтны "санал, асуулга", "хэлэцүүлэг" буланд саналаа өгцгөөж, идэвхтэй оролцоно уу.
2016-09-26
“ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТЫН ЗААВАРТ НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ” ТУШААЛЫН ТӨСӨЛ
Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдөр Галт зэвсгийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг баталж, Төрийн мэдээлэл сэтгүүлийн 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн 31 /892/ дүгээрт нийтэлснээр 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөн эхэлж байна. Галт зэвсгийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт “Иргэний болон харуул, хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтын заавар”-ыг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/72 дугаар ту
2016-01-18
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор "Аюулын зэргийн үнэлгээ хийх журам"-ын төслийг боловсруулав. Уншиж танилцаад, саналаа өгөөрэй.
2016-01-17
ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТЫН ЗААВАР
ИРГЭНИЙ БОЛОН ХАРУУЛ, ХАМГААЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТЫН ЗААВАР
2015-08-04
Галт зэвсэг, сумны дэлгэрэнгүй бүртгэлийн загвар
Галт зэвсэг, сумны дэлгэрэнгүй бүртгэлийн загвар
2015-08-04
ГАЛТ ЗЭВСИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР ОРУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
ГАЛТ ЗЭВСИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР ОРУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
2015-08-02