• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН АЛБА ХААГЧИД СУРГАЛТ ДАДЛАГЫН ТӨВД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

2014-12-03
ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН АЛБА ХААГЧИД СУРГАЛТ ДАДЛАГЫН ТӨВД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

 

 

Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуулийн 10-р зүйлийн 10.1-д гэрээт харуул хамгаалалтын алба хаагчийг бэлтгэх, давтан, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг цагдаагийн төв байгууллага хариуцахаар заасны дагуу тус төв гэрээт харуул хамгаалалтын алба хаагчийг бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах тусгай зөвшөөрлийг Хөдөлмөрийн яамнаас авч, сургалтуудыг эхлүүлэн ажиллаж байна.

ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 566 дугаар тушаалаар "Гэрээт харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө"-г батлуулж, сургалтыг Сургалт дадлагын төвд 21 хоногийн хугацааатай зохион байгуулж, 63 иргэнийг хамрууллаа.

Гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагаас үйлчлүүлэгчтэй байгуулдаг гэрээ, зарим байгууллагын дотоод ажлын зохион байгуулалттай холбогдох эрх зүйн актуудаар хамгаалалтын алба хаагчдад олгосон эрх, хүлээлгэсэн үүрэг, ажлын онцлог зэргийг судлаж, сургалтын хөтөлбөрт хамгаалалтын ажилтны ажлын байрны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх мэргэжлийн анхан шатны мэдлэг, ур чадварыг эзэмшүүлэх, хандлагыг төлөвшүүлэх зэрэг шаардлагатай сэдвүүдийг тусгаж, хичээл, сургалтыг явуулсан юм.

Сургалтанд хамрагдсан иргэнд нь бие бялдрын бэлтгэлжилт, мэргэжлийн ур чадвар, бие хамгаалах бэлтгэлийн сургалтанд хамрагдснаас гадна харилцааны соёл, ёс зүй, сэтгэл зүй, аюулгүй байдлаа хангах сургалтанд хамрагдаж, гэрчилгээ гардан авлаа.