• Нүүр хуудас
 • Системүүд
 • Харьяа нэгжүүд
 • Холбоо барих
 • Асуулт хариулт
 • Иргэний хяналт

“ШУДАРГА МОНГОЛ ЦАГДАА” ТББ–ЫН СУДАЛГААНЫ ДҮН

2015-10-21
“ШУДАРГА МОНГОЛ ЦАГДАА” ТББ–ЫН СУДАЛГААНЫ ДҮН

"Цагдаагийн нийт албан хаагчдын иргэдтэй харилцах харилцаанд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох хоёр хувьсагчийн судалгааг “Шударга Монгол цагдаа” ТББ –ын санаачлагаар  Улаанбаатар хотын цагдаагийн газартай хамтран ажиллах гэрээ байгууланхийж, судалгааны дүнг гаргасан байна. Уг судалгаагаар цагдаа болон иргэдийн эерэг, сөрөг харилцаанд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлж, санал зөвлөмж болон  цаашид хэрэгжүүлж болох ажлуудыг тодорхойлсон. Цагдаагийн албан хаагчид ажилласан жил, ажлын ачаалал, мэргэшсэн байдал, цалин хөлс, нийгмийн асуудал зэргээс болж иргэдтэй муухай харьцдаг гэсэн ам дамжсан үнэн худал нь мэдэгдэхгүй олон таамаглалууд нийгэмд байдаг. Уг судалгааны гол зорилго нь Улаанбаатар хотын цагдаагийн алба хаагчдын иргэдтэй харилцах харилцаа, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох юм. Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн цагдаагийн газрын 16 хэлтэс ажилладгаас түүврийн аргаар 10 хэлтсийн нийт 1387 албан хаагч болон 766 иргэн ийг судалгаанд хамруулсан байна.

Судалгааны үр дүн

 1. Цагдаагийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаанд  нийт 11 үзүүлэлтээр иргэд үнэлгээ өгөхөд 4.12 пункт буюу сайн үнэлгээ өгсөн. “Цагдаагийн алба хаагч, иргэдийн хоорондын харилцаа ямар байна вэ” асуулгад  цагдаагийн алба хаагчдын 64% нь цагдаагийн алба хаагч, иргэдийн хоорондын харилцааг дунд буюу сайн гэж үзсэн бол судалгаанд оролцогч иргэдийн 70% нь цагдаагийн алба хаагч, иргэдийн хоорондын харилцааг сайн гэж үзсэнийг дүгнэн  үзэхэд цагдаагийн алба хаагч иргэдийн хоорондын харилцаа ерөнхийдөө хэвийн буюу сайн байгаа нь харагдаж байна.  “Иргэдийн цагдаагийн алба хаагчтай харилцах харилцааг ерөнхийд нь үнэлнэ үү”асуултанд иргэдийн 89% нь сайн гэсэн бол цагдаагийн алба хаагчдийн 84% нь иргэдийн цагдаатай харилцах харилцааг сайн  гэж үзсэн нь иргэдийн, цагдаагийн алба хаагчтай харилцах харилцаа иргэд олон нийт (массын түвшинд) сайн байгаа нь ажиглагдаглаа. Цагдаагийн алба хаагч ажилдаа “сэтгэл дундуур” байгаа үзүүлэлт нь  “иргэдийн хандлага сөрөг” гэсэн хүчин зүйлд алба хаагч нар хариулахдаа иргэдийн сөрөг хандлага нөлөөлдөг дүн гарсан.Иймээс цагдаагийн үйл ажиллагааны талаархэвлэл мэдээлэлийн хэрэгслээр мэдээллэгдэж байгаа сөрөг мэдээллүүдээс цагдаагийн алба хаагч нар дүгнэлт хийх шаардлагагүйг судалгааны дүн нотолж байна.
 2. Иргэд цагдаагийн байгууллагад тусламж үйлчилгээ авахаар хандахдаа “өргөдөл гомдол шийдвэрлүүлэхээр”, “гэмт хэрэг зөрчил шийдвэрлүүлэхээр”  хүчин зүйлд өндөр үзүүлэлттэй хариулт өгсөнийг дүгнэж энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг хурдан шуурхай болгоход бүх дүүрэг хэлтсүүдэд ажлын ачааллыг багасгахад чиглэсэн ажил зохион байгуулах.
 3. Иргэдтэй харилцах харилцаанд цагдаагийн алба хаагчдын ажлын ачаалал нөлөөлж байгаа нь судалгаанаас ажиглагдлаа.
 4. Цагдаагийн алба хаагчдын эрхэлж буй ажилдаа сэтгэл ханамжийн түвшин 3,5 пунк буюу “сэтгэл ханамж дунд” үзүүлэлттэй гарсан.
 5. Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг буюу дахин давтагдах ажлыг сайжруулах талаар алба хаагч нар “Ажлын уялдаа холбоог сайжруулж удирдлагын оролцоог нэмэгдүүлэх” асуулгад бүх дүүргийн алба хаагч нар өндөр үзүүлэлттэй хариулт өгсөн.
 6. Иргэдийн зүгээс цагдаагийн байгууллагын тусламж үйлчилгээг авахад үүсдэг гол хүчин зүйл нь “бага хэмжээний хэрэг зөрчилд ач холбогдол өгдөггүй”, “Шалтгаан тодорхойгүй хүлээлгэдэг”, “олон дахин явуулж чирэгдэл учруулдаг“ үзүүлэлт өндөр дүнтэй ажиглагдсан. Цагдаагийн алба хаагч нь иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэхдээ цаг хугацааг сунжруулж, иргэдийг олон дахин явуулдаг байдал нь иргэн болон алба хаагчийн хоорондын харилцаанд бэрхшээл үүсэхэд нөлөөлж байгаа нь хоёр хувьсагчийн шинжилгээгээр /Pvalue .025/ тодорхойлогдсон.
 7. “Цагдаа, иргэдийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд” асуулгад иргэд хариулахдаа “Цагдаа иргэдтэй соёлтой харилцах”, “Эрх тэгш харилцаж тайлбар өгөх” хоёр хүчин зүйлийг олон иргэд тодорхойлон бичсэн.  Харилцааны сэтгэл зүйн мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулах хүчин зүйлд өндөр үзүүлэлттэй хариултыг цагдаагийн алба хаагчид хариулсан.

           Дээрх судалгаа нь “Шударга Монгол Цагдаа” тбб-аас цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд болон иргэдээс авсан хоёр дахь шатны нарийвчилсан судалгаа юм. (Анхан шатны судалгааг 2014 онд хийсэн). Энэхүү судалгааны зөвлөмжийн хүрээнд хэрэгжсэн ажлыг дүгнэж гуравдугаар шатны нарийвчилсан судалгааны ажлыг “Шударга Монгол Цагдаа” Тбб-аас  2016 онд хийх юм байна.